Actieplan dierenwelzijn en kwaliteit in dierondersteunde interventies

Met het dierenwelzijn als gezamenlijk doel heeft het werkveld van assistentiehonden en dierondersteunde interventies de handen ineengeslagen om een plan te maken de sector zodanig te organiseren dat het welzijn van de dieren en de kwaliteit van de interventies voor cliënten gewaarborgd is en blijft. Vanuit de werkgroep Dierenwelzijn in dierondersteunde interventies worden samen met het werkveld branche brede kwaliteitseisen ten behoeve van dierenwelzijn vastgesteld, wordt er gewerkt aan een register waar gekwalificeerde vrijwilligers, handlers/geleiders, professionals en opleiders zich kunnen aanmelden en wordt de mogelijkheid uitgewerkt om de branche te organiseren door het opzetten van een brancheorganisatie.

Welzijnsbewaking van dieren en gedragscode voor de branche
Op initiatief van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), het adviesorgaan van het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), is de afgelopen jaren veel met het werkveld overlegd. In het najaar van 2019 heeft zij een laatste bijeenkomst hierover belegd. Tijdens deze bijeenkomst heeft een kleine groep mensen uit het werkveld een werkgroep gevormd om het welzijn van de dieren en de verdere professionalisering in de praktijk vorm te geven. Deze groep, onder de naam Werkgroep Dierenwelzijn in dierondersteunde interventies, gaat vanaf deze maand hard aan de slag. De werkgroep maakt, in nauw contact met het LNV en de RDA, een plan van aanpak ten behoeve van de welzijnsbewaking van dieren die worden ingezet in het professionele werkveld van assistentiehonden en dierondersteunde interventies. De Werkgroep draagt zorg voor het formuleren van ethische richtlijnen, een door de branche gedeelde gedragscode, die het welzijn van dieren in dierondersteunde interventies moet waarborgen.

Van versnippering naar verbinding
De laatste jaren worden steeds meer (hulp)dieren voor verschillende doeleinden ingezet. Er zijn steeds meer mogelijkheden met dieren die de vooruitgang stimuleren in de gezondheid of het functioneren van mensen met en zonder een beperking. Binnen het werkveld is er een onderscheid tussen assistentiehonden die worden ingezet en permanent verblijven bij mensen met bijvoorbeeld een fysieke beperking, PTSS, epilepsie, autisme of diabetes en dieren die worden ingezet in korte sessies bijvoorbeeld ter ondersteuning van dementie, depressie of sociaal-emotionele vraagstukken. Waarbij in het werken met paarden ook nog een onderscheid wordt gemaakt in naast of op het paard. Er zijn echter geen wetten of regels die het aanbod, de nodige kennis of de omgang met dieren veilig stelt. Binnen het veld bestaan diverse toepassingsgebieden, waaronder activiteiten, coaching, therapie, onderwijs, bedrijfsleven en training. Kortom: tijd voor overzicht en verbinding in dit vakgebied.

Samenstelling en werkwijze werkgroep
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het brede werkveld. Zij draagt zorg voor het in kaart brengen van alle bestaande initiatieven en voor verbinding tussen deze initiatieven en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zet zij zich in om een breed draagvlak binnen het werkveld te verkrijgen, zodat er eenduidig, transparant en constructief samengewerkt wordt op het gebied van dierenwelzijn en kwaliteit. Hierbij wordt de al aanwezige expertise aangevuld met kennis van relevante professionals en/of met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dierenwelzijn en de nut en noodzaak van de inzet van dieren bij dierondersteunde interventies. Er komt een accreditatie en certificeringstraject binnen het vakgebied van dierondersteunde therapie, -coaching, -educatie en -activiteiten en een daarbij horend kwaliteitsregister. Bovenal heeft het oprichten van een branchevereniging, die toeziet op het naleven van de afgesproken gedragscode en ethische richtlijnen, prioriteit.

De werkgroep bestaat op dit moment onder andere uit vertegenwoordigers van AAIZOO, het Instituut voor Antrozoölogie (IVA), Pets4care, Federatie Paardrijden Gehandicapten, Caprilli Coaching, Coachhond, KNHS, Centrum voor Paardencoaching, Epona Coaching en het SpeelAtelier. Zij dragen zorg voor het contact en de verbinding met alle andere partijen die werkzaam zijn in dit werkveld. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, kunt u contact opnemen met voorzitter Ruth Slob via info@aai-nederland.nl.

One Reply to “Actieplan dierenwelzijn en kwaliteit in dierondersteunde interventies”

  1. Ik ben erg blij met dit initiatief! Ik word graag op de hoogte gehouden van deze activiteiten, ook ivm lopend onderzoek in Friesland mbt contact met paarden door mensen met een meervoudige beperking .

    Met groet,
    Ineke Kroese, oud medewerker FPG / gezinstherapeut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *